LIANG Xing Jin

LIANG Xing Jin

update: 2011.5.1

Profile
2010 Asia Art Award Forum, Seoul, Korea
2008 Movement, Beijing, China
2006 - 2007 千态万想,Beijing, Shanghai, China
PAGE TOP