SUN Jing

SUN Jing

Profile
Born in 1985. A member of Jiangsu Kun Opera Theatre Troup. As main repertories, "Caoluji, luhuadang" "Tianxiale,
PAGE TOP